İSEDAK Hakkında

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), İslam dünyasının en önemli çok yönlü ekonomik ve ticari işbirliği platformudur. İSEDAK, İslam ümmetinin ortak kalkınma sorunlarını ele almak ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla hizmet veren merkezi bir Forum niteliğindedir.

İİT’nin dört Daimi Komitesi’nden biri olan İSEDAK, 1981 yılında Mekke/Taif’te düzenlenen Üçüncü İslam Zirve Konferansı’nda kurulmuştur. 1984 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Başkan olarak seçilmesi ve aynı yıl  bakanlar düzeyinde ilk toplantının gerçekleştirilmesiyle birlikte Fas Krallığı’nın Kazablanka kentinde düzenlenen Dördüncü İslam Zirve Konferansı’nda işlerlik kazanmıştır. İSEDAK’ın, dört kıtaya yayılmış toplam 57 Üye Ülkenin yanı sıra 5 de Gözlemcisi bulunmaktadır.

İSEDAK’ın amaçları:

  • İslam Ümmetinin önündeki ekonomik sorunları ele almak ve Üye Devletlerin kalkınma çabalarına katkıda bulunmak.
  • Bilgi üretmek ve yaymak, tecrübe ve en iyi uygulamaları paylaşmak, Strateji’de yer verilen vizyon ve ilkeler doğrultusunda Üye Devletler arasında ortak bir anlayış geliştirmek ve politikaları birbirine yaklaştırmak.
  • Uluslararası ekonomik ve ticari meselelerin tartışılması için Üye Devletlere yönelik merkezi bir forum olarak görev yapmak.
  • Üye Devletler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik bütün imkanları araştırmak.
  • Üye Devletlerin refahını artırmaya yönelik programlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
  • İİT’nin Üye Devletler arasında ekonomik ve ticari işbirliği ile ilgili faaliyetlerinin genel koordinasyonunu sağlamak şeklinde sıralanabilir.

İSEDAK, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında genellikle Ekim veya Kasım aylarında olmak üzere her yıl bakanlar düzeyinde İstanbul’da toplanmaktadır. İSEDAK, bugüne kadar düzenli aralıklarla 32 Oturum düzenlemiştir.

İSEDAK, aynı zamanda pek çok program/proje başlatmış ve bunların birçoğunu başarılı bir şekilde uygulamayı başarmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için İSEDAK İlerleme Raporları’na göz atabilirsiniz. İSEDAK Oturum Raporları için tıklayınız.

İSEDAK, hedeflerine ulaşabilmek adına 1984 yılından bu yana pek çok işbirliği programı ve projesini hayata geçirmiştir. Hedeflerine ulaşılması anlamında en önemli belgeler arasında, 2012 yılında Mekke-i Mükerreme’de düzenlenen 4. Olağanüstü Zirve’de Üye Ülke Devlet Başkanları tarafından kabul edilen İSEDAK Stratejisi ve Revize Statü bulunmaktadır. Bu belgeler, İSEDAK’a hem vizyon hem de daha etkin bir kurumsal yapı kazandırmaktadır. İSEDAK’ın yeni vizyonu, “dayanışma ve karşılıklı bağımlılık, dolaşımın arttırılması ve iyi yönetişim üzerine tesis edilmiş müreffeh bir İslam Ümmeti inşa etmektir.” Bu doğrultuda İSEDAK’ın misyonu ise İslam Ümmeti’nin kalkınma sorunlarını ele almak ve bu sorunlara çözüm bulmak üzere Üye Ülkeler arasında bilgi üretimi ve yayılımı, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşılması, ortak bir dil ve anlayış geliştirilmesi ile politikaların birbirine yakınlaştırılmasına hizmet eden bir forum olarak görev almaktır. Bu Vizyon ve Misyon ışığında, Strateji’nin temeli üç ilkeye dayanmaktadır: Bunlar, İslam dünyasının yaşadığı temel ve süreklilik arz eden sorunların ele alınmasını sağlayan ve İSEDAK işbirliği çalışmalarına yol gösteren Dolaşımın Arttırılması, Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Yönetişimin İyileştirilmesi ilkeleridir. Bu üç ilke, Strateji’nin 6 işbirliği alanında (ticaret, tarım, ulaştırma ve iletişim, turizm, yoksulluğun azaltılması ve mali işbirliği) yürütülen çalışmalara yol göstermektedir  Çalışma Grupları ve İSEDAK Proje Finansmanı ise Strateji’nin uygulanmasına yönelik iki temel araçtır. Bu araçlar sayesinde Üye Ülkelerin potansiyeli harekete geçirilirken İSEDAK’ın üye odaklı yapısı da güçlendirilmektedir. Çalışma Grupları, Üye Ülkeler arasında bilgi üretimi ve yayılımına, ortak bir anlayış geliştirilmesine ve politikaların birbirine yakınlaştırılmasına hizmet etmektedir. Proje finansmanı ise Üye Ülkeler ve İİT kuruluşlarınca sunulan ve Strateji’de yer alan hedeflere ulaşılmasına hizmet eden projelere hibe desteği sağlamaktadır.

İSEDAK birçok program ve projeyi başarıyla uygulamıştır. Daha fazla bilgi için lütfen İSEDAK İlerme Raporu (EN)‘na bakınız.