PCM

A1_TR

 • Genel Bakış
 • Desteklenen Temalar
 • Sıkça Sorular Sorular

İSEDAK Proje Finansmanı, İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO) tarafından tanımlanmış ve 2013 yılında hayata geçirilmiş bir finansman mekanizmasıdır. Bu mekanizmayla İSEDAK Stratejisi’nin hedeflerine ulaşmak ve çıktılarını gerçekleştirmek için, üye ülkeler ve ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kuruluşları tarafından sunulan projelere mali destek sağlanmaktadır. İSEDAK Proje Finansmanı, İSEDAK Bakanlar Oturumunda kabul edilen politika önerilerini dikkate alarak, üye ülkeler arasında dayanışmayı artırmayı, çok taraflı işbirlikleri gerçekleştirmeyi ve üye ülkelerde beşeri ve kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren ilgili İİT Kuruluşları ile ilgili Çalışma Grubu’na üye İSEDAK üyesi ülkelerin kamu kurumları proje başvurusunda bulunabilirler. Projeler, İKO tarafından benimsenen ve internet sitesinde yayımlanan sektörel temalarla uyumlu olarak, 6 farklı işbirliği alanından (Mali İşbirliği, Tarım, Ticaret, Turizm, Ulaştırma ve İletişim, Yoksullukla Mücadele) birinde tasarlanabilir. Proje sahibi ülkeye ek olarak, en az 2 ortak ülke ya yararlanıcı ya da kapasite sağlayıcı (teknik destek, insanı kaynağı, vb.) olarak projelerde yer almalıdır.

Finanse edilen projeler tipik olarak “soft” karakterli olup, faaliyet temelli ve araştırma projeleri olmak üzere 2 türde tasarlanabilmektedir. Faaliyet temelli projeler, eğitim, çalıştay, seminer, konferans, saha ziyaretleri, politika dokümanı hazırlanması, ihtiyaç analizi, fizibilite etütleri, raporlar, değişim programları ve tanıtım faaliyetlerini içerebilir. Araştırma projeleri ise araştırma raporunun hazırlanması ve bu araştırma ile ilgili saha ziyaretlerini içerebilir.

İKO, proje başvurusu için her yıl Eylül ayında İSEDAK internet sitesi aracılığıyla çağrıya çıkmaktadır. Proje sahipleri Online Proje Başvuru Sistemi aracılığıyla 2 aşamada proje başvurusu yaparlar. İlk aşamada, projenin geneline ve projede gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler talep edilmektedir. İKO ve bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen ilk değerlendirmelerden sonra, kısa listeye kalan projeler ilan edilir. Kısa listedeki projelerin sahipleri; projede yer alan faaliyetler, insan kaynakları, bütçe ve projeyle ilgili diğer hususlar hakkındaki detaylı bilgileri sağlayarak başvurunun nihai aşamasını tamamlarlar. Araştırma projelerinde, proje sahipleri ilk aşama başvurularına, hazırlanacak araştırma raporuna ilişkin detayları içeren “Şartname” dokümanını da eklerler. Kısa listeye girmeye hak kazanan araştırma projelerinin sahipleri, nihai başvurularına daha önce hazırladıkları “Şartname”ye yönelik en az 2 adet Teknik ve Mali Teklifi de eklerler. Proje başvuruları, Online Proje Başvuru Sistemi için kullanıcı adı ve şifreye sahip ilgili İSEDAK Çalışma Grubu odak noktaları aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Azami proje süresi 7 ay olup, projeler genellikle her yıl 1 Nisan itibarıyla başlamaktadır.

Projeler değerlendirilirken, İKO 6 temel kriteri göz önünde bulundurur:

 • Çalışma Grupları politika tavsiyeleri
 • İlgili işbirliği alanındaki çıktı alanlarıyla ilişkisi
 • İlgili işbirliği alanındaki stratejik hedeflerle ilişkisi
 • İSEDAK Strateji’ndeki ilkelerle uyumu
 • İSEDAK üyesi ülkelerde çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi
 • Çalışma Grupları Toplantılarına düzenli ve aktif katılım sağlanması

Türkiye Kalkınma Bankası, İSEDAK Proje Finansmanında kapsamında merkezi bir rol oynamaktadır. Banka, fonların transfer edilmesi ve projelerin uygulanma sürecinde izlenmesinden sorumludur. Proje sahipleri Banka’yla, İSEDAK Proje Finansmanındaki bütün tarafların rollerini, haklarını ve sorumluluklarını içeren sözleşmeyi imzalar. Proje sahipleri, proje uygulama döneminde İKO’ya ve Bankaya düzenli raporlamaları yapar.

İSEDAK Proje Finansmanı, üye ülkeler tarafından sunulan projelere 225.000 $ ve ilgili İİT Kuruluşları tarafından sunulan projelere ise 75.000 $’a kadar hibe sağlayan bir mali destek aracıdır. Ödemeler, yapılan masrafları gösterir ilgili dokümanların Banka’ya rapor edilmesini müteakip Banka tarafından gerçekleştirilir. Araştırma projeleri için yapılacak ödemeler, iki taksit halinde yapılır. İlk ödeme araştırma raporunun ilk taslağının, ikinci ödeme ise araştırma raporunun nihai halinin İKO tarafından onaylanmasıyla gerçekleştirilir.

İSEDAK Proje Finansmanı Tarafından Desteklenen Temalar

İSEDAK Proje Finansmanı Tarafından Desteklenen Temalar

İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında Mali İşbirliği, Tarım, Ticaret, Turizm, Ulaştırma ve İletişim ile Yoksullukla Mücadele işbirliği alanlarındaki projelere mali destek sağlanmaktadır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, her işbirliği alanı için Çalışma Gruplarının çıktılarını ve İSEDAK Bakanlar Oturumunda kabul edilen politika önerilerini dikkate alan sektörel temalar belirlemektedir. İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında sunulacak projeler aşağıda yer alan sektörel temalarla uyumlu olacak şekilde dizayn edilmelidir.

Mali İşbirliği

Mali İşbirliği

 • Developing Islamic Finance strategies
 • Improving financial education on Islamic Finance
 • Developing certification programs for Islamic Finance Industry professionals
 • Developing a regulatory framework to foster growth of the Islamic Financial System
 • Adopting Islamic accounting and regulatory standards set by international bodies in Islamic Finance
 • Promoting best practices in public debt management
 • Enhancing the sustainability of public debt management
 • Promoting research and development in Islamic finance
 • Adopting standards developed by Islamic Financial architecture institutions for improving the National Islamic Finance Framework
 • Establishing/Improving National Shariah Governance Framework
 • Enhancing consumer protection and financial education
 • Developing liquidity infrastructure for Islamic Financial Sector
 • Strengthening the institutional framework for public debt management
 • Establishing/improving public debt management strategy
 • Enhancing the diversification of public debt management instruments
 • Utilizing Islamic Finance instruments as a public debt management tool
 • Diversification of Islamic Finance Instruments
 • Enhancing awareness on Islamic Finance Instruments
 • Utilizing Sukuk for infrastructure financing
 • Monetary regimes and their effect on financial cooperation

Tarım

Tarım

 • Increasing the analysis capacity on the causes and levels of on-farm food losses for key crops and foods
 • Developing agricultural extension and training services regarding on-farm food losses
 • Enhancing the capacity of farmers on agricultural water management for preventing food losses
 • Establishing/developing national postharvest losses reduction coordination committees for identifying and sharing postharvest losses data on strategic commodities
 • Mobilizing agricultural finance providers for addressing investment needs in postharvest losses
 • Developing agricultural extension, training and outreach research activities for reducing postharvest losses
 • Developing legislative framework and road map for reducing food waste
 • Promoting food banks and food distribution networks
 • Conducting cohesive initiatives and campaigns for increasing public awareness on food waste
 • Increasing the statistical capacity of the OIC member countries on food waste
 • Establishing/developing agricultural market institutions
 • Establishing agricultural market information systems
 • Promoting market oriented agricultural extension and consultation services

Ticaret

Ticaret

 • Developing/Strengthening National Quality Infrastructure in compliance with the International Standards
 • Enhancing active participation in the work of International Standardization Bodies
 • Harmonizing national standards with international standards
 • Supporting private sector for increasing internationally harmonized standards
 • Harmonizing/simplifying rules and procedures related to the cross border trade and logistics operations
 • Promoting mutual recognition arrangements/agreements
 • Enhancing information exchange among the border agencies Improving infrastructure of land border crossing points to enhance transport connectivity
 • Promoting Single Window Systems
 • Developing Special Economic Zones
 • Improving Customs Risk Management Systems
 • Developing Authorized Economic Operators Programs

Turizm

Turizm

 • Developing guidelines for improving the Muslim Friendly Tourism (MFT) services
 • Increasing awareness on MFT among the travel industry stakeholders
 • Developing Muslim friendly healthcare services and facilities
 • Increasing cooperation among the tour operators/ travel agents operating in the MFT market
 • Developing a national Muslim Friendly Tourism strategy
 • Conducting government-led MFT-focused destination marketing
 • Developing tourism cooperation in the OIC region through technical knowledge exchange and joint promotion efforts for MFT destinations
 • Developing MFT regulations for accommodation establishments
 • Utilizing COMCEC MFT Guideline for Regulating Accommodation Establishments
 • Improving risk and crisis management in tourism sector
 • Destination Development and Institutionalization Strategies in the OIC Member Countries
 • Destination Marketing Strategies in the OIC Member Countries

Ulaştırma ve İletişim

Ulaştırma ve İletişim

 • Developing a national road maintenance strategy
 • Improving the allocation of adequate and sustainable funding for road maintenance
 • Increasing effective utilization of available road funds
 • Making use of performance-based contracts in road maintenance
 • Establishing a road database management system
 • Increasing the awareness on road safety
 • Developing a national strategy on road safety
 • Establishing an effective road safety database
 • Adopting the requirements of the standard ISO 39001 on Road Traffic Management (RTM) Systems
 • Promoting broadband infrastructure investments
 • Improving transnational transport corridors
 • Increasing the capacity for appraisal of large transport projects
 • The determinants and critical success factors for hub seaports
 • Encouraging the production of local digital content for an increased broadband internet penetration
 • Enhancing digital skills through formal and non-formal educational programs

Yoksullukla Mücadele

Yoksullukla Mücadele

 • Creating a regulatory environment for facilitating the transition of informal business to formal sector
 • Increasing the employability of long-term unemployed people
 • Promoting free and universal health care coverage for vulnerable groups
 • Developing specific social safety net programs
 • Developing national policy framework for forced migration in compliance with the relevant international regulations
 • Enhancing health service capacity for forced migrants
 • Increasing job opportunities for forced migrants
 • Developing national strategies for reducing malnutrition
 • Addressing nutritional needs of children under-5, pregnant and lactating women
 • Enhancing vulnerable groups’ access to education
 • Enhancing public awareness on the importance of education in reducing poverty
 • Supporting education expenses of vulnerable families’ children
 • Upgrading education facilities and conditions that are child, disability and gender sensitive
 • Enhancing education quality
 • Improving vocational education
 • Enhancing access to education of vulnerable groups
 • Improving education quality
 • Vocational education and skills development

İSEDAK tarafından finanse edilecek projeler için tematik öncelikler var mı?

İSEDAK tarafından finanse edilecek projeler için tematik öncelikler var mı?

İSEDAK sadece Proje Uygulama Rehberi’nde belirtilen tematik önceliklere odaklanan projeleri finanse edecektir. Sektörel temalar ile uyumlu olmayan projeler finanse edilmeyecektir.

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir?

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir?

PCM, temel olarak fikirlerin projeler aracılığıyla gerçekleşmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, bir zaman aralığına ve bütçeye sahip somut faaliyetler yoluyla fikirleri projelere dönüştürmektedir. PCM; tanımlama, onaylama, uygulamayı izleme ve değerlendirme gibi çok çeşitli aşamaları kapsamaktadır.

Kimler proje teklifinde bulunabilir?

Kimler proje teklifinde bulunabilir?

Potansiyel Proje Sahipleri (PS’ler), İSEDAK tarafından finanse edilen projelerin uygulanmasından nihai faydayı elde edecek olan Üye Ülkeler ve İİT Kurumları (İİT’nin ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren Yan ve Bağlı Kuruluşları)’dır. Bir başka deyişle, ya bir İSEDAK Üyesi Ülke ya da bir İİT Kuruluşu proje teklifinde bulunabilir. İSEDAK Üyesi Ülkelerin sadece ilgili bakanlıkları (Kar amaçlı olsun ya da olmasın diğer ulusal kuruluşlardan gönderilecek proje teklifleri dikkate alınmayacaktır) ve ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren İİT kuruluşları PS olarak addedilmektedir. Proje Sahibi olan Üye Ülkelerin ilgili bakanlıkları proje önerisinin sunulduğu işbirliği alanına denk düşen çalışma grubunun (çalışma grubu faaliyetleri açısından odak noktası olarak belirlenmiş) üyesi olmak zorundadır. PS’ler, PCM kapsamında tahsis edilen kaynaklardan yararlanmak için projenin yönetiminden ve uygulanmasından sorumludur.

Ne tür projeler finanse edilecektir?

Ne tür projeler finanse edilecektir?

İSEDAK tarafından finanse edilen projeler; analitik çalışmalar, raporlar, ihtiyaç analizleri, saha ziyaretleri, konferanslar, atölye çalışmaları, seminerler ve politika dokümanları hazırlama gibi faaliyetleri içeren soft projelerden oluşmaktadır. PCM altında, sadece Teknik İşbirliği/Kapasite Geliştirme Projeleri finanse edilmeye uygundur. Projeler, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine özel bir önem verirken üye ülkeler arasındaki teknik işbirliğini de geliştirmeyi amaçlamalıdır. Yatırım projeleri uygun bulunmamasına rağmen, proje amaçlarıyla doğrudan ilgili olan küçük çaplı onarım veya tedarik gibi proje faaliyetlerini tamamlayan yatırımlar finanse edilebilir.

Proje seçim kriterleri nelerdir?

Proje seçim kriterleri nelerdir?

PCM; İSEDAK stratejisinin ilkelerine, stratejik amaçlarına ve işbirliği alanlarına hizmet eden projelere finansman sağlamaktadır. Projeler ayrıca İSEDAK Üye Ülkeleri arasındaki çok taraflı işbirliği fikrini gözetmelidir. Projeler, üye ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra, üye ülkelerin beşeri, kurumsal ve idari kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamalıdır. Projelerin katma değeri, İSEDAK Koordinasyon Ofisine sunulan Proje Fişinde Proje Sahibi tarafından gösterilmelidir.

Projelerde hangi çalışmalar gerçekleştirilebilir?

Projelerde hangi çalışmalar gerçekleştirilebilir?

 • Konferanslar
 • Atölye çalışmaları
 • İnceleme gezileri
 • Eğitimler Resmi yetkililer arasında değişim programları
 • Stratejinin ilgili alanında analitik çalışmaların, raporların, araştırma projelerinin vb. hazırlanması
 • Görünürlük/Kamusallık/Reklam Faaliyetleri (basın bülteni, web sayfası, tanıtım toplantısı vb.

Ana aktörler kimlerdir? Bu aktörlerin sorumlulukları nelerdir?

Ana aktörler kimlerdir? Bu aktörlerin sorumlulukları nelerdir?

Projelerin uygulanmasına yönelik görev ve sorumluluklar 3 taraf arasında dağılmıştır: Proje Sahibi (PS), İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO) ve Türkiye Kalkınma Bankası (Aracı Banka).

Proje Sahibi (PS): PS, projenin başvurusundan (projenin hazırlanması ve proje fişinin gönderilmesi) ve tüm projenin uygulanmasından İKO’ya karşı sorumludur. PS, proje önerisinin ilk taslağını İKO’ya gönderir. İlk taslak, proje adayları arasına girerse; projenin nihai değerlendirmeye alınabilmesi ve finansman tahsisine hak kazanabilmesi için, PS taslak önerisini İKO’yla koordinasyon halinde yeniden gözden geçirip detaylandırmalıdır.

PS son değerlendirmeyi de başarılı olarak geçtikten sonra, Operasyonel Anlaşmada belirtildiği biçimde sorumluluklarını (projenin uygulanması ve raporlanması açısından) yerine getirmek için aracı bankayla yakın bir işbirliği içinde çalışmak zorundadır. PS, projenin uygulanma sürecinde aracı bankaya düzenli ilerleme raporları sunar. PS, detayları bankayla imzalanacak Operasyonel Anlaşmada verilecek olan projenin uygulanması sürecinden bankaya karşı finansal açıdan sorumludur.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO): İKO, PCM’nin uygulanması ve izlenmesinden genel olarak sorumludur. Tüm proje başvuruları, değerlendirilmeye alınmaları için İKO’ya yapılmalıdır. PS’lerin proje hazırlama ve gönderme sürecinde İKO’yla istişare halinde olmaları tavsiye edilmektedir. Onay aşamasından sonra, İKO finanse edilmeye uygun projeleri son kez bir liste halinde düzenler ve söz konusu listeyi bankaya iletir.

Türkiye Kalkınma Bankası: Banka aracı kurum olarak faaliyet gösterir. Projenin operasyonel ve finansal konularını öngören Operasyonel Anlaşma, banka ile proje sahibi arasında imzalanır. Banka, projelerin sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için PS ile yakın bir işbirliği içinde çalışır ve İKO adına projenin uygulanmasını denetler. Banka, PCM altındaki proje faaliyetlerine ilişkin düzenli ilerleme raporlarını İKO’ya gönderir. Usulsüzlük durumunda banka, İKO’nun talebi üzerine gerekli tedbirleri (anlaşmanın feshi de dahil) almaya yetkilidir.

Proje teklifleri ne zaman başlayacak? Projelere nasıl başvurabilirim?

Proje teklifleri ne zaman başlayacak? Projelere nasıl başvurabilirim?

İSEDAK Koordinasyon Ofisi her yıl Eylül ayında proje teklif çağrısında bulunmaktadır. Çağrı İSEDAK’ın internet sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.

PS’lerin, proje fişinin belirli bölümlerini doldurarak ön proje tekliflerini İKO’ya sunmaları gerekmektedir.

PS’ler proje tekliflerini hem elektronik ortamda göndereceklerdir. Proje tekliflerinin elektronik başvurusu için son tarih, teklif çağrısının 30’uncu günüdür. Son başvuru tarihlerinden sonra İKO’ya ulaşan proje teklifleri dikkate alınmayacaktır.

Son başvuru tarihinden sonraki bir ay içinde, İKO ilk değerlendirmesini yapar ve ön elemeyi geçen aday proje listesini açıklar.

Aday listesindeki projelerin PS’lerinin, proje fişinin geri kalanını tamamlayarak 45 gün içinde İKO’ya sunmaları gerekmektedir. PS’ler nihai proje fişlerini Dışişleri Bakanlıkları aracılığıyla resmi mektup olarak ikinci aşama başvurularının tamamlanmasının ardından on beş içerisinde İKO’ya göndermeleri gerekmektedir. Tamamlanmış proje fişlerinin sunulması üzerine, İKO kapsamlı bir değerlendirme yapar ve İSEDAK internet sitesi kanalıyla desteklenecek projelerin nihai listesini yaklaşık 45 gün içinde açıklar.

İKO, son listeyi 7 gün içinde Türkiye Kalkınma Bankasına gönderir.

Proje uygulamasının ve finansmanının detayları nelerdir?

Proje uygulamasının ve finansmanının detayları nelerdir?

Banka, İKO’dan son listeyi aldıktan sonraki bir ay içinde her bir PS ile bir operasyonel anlaşma imzalar.

Operasyonel anlaşma, her yıl 1 Nisan itibariyle imzalanır ve anlaşmanın imzalanmasını müteakiben proje uygulama süreci başlar.

Projenin yönetim sorumluluğu; Program Uygulama Rehberi, Proje Fişi, Operasyonel Anlaşma ve Görünürlük Rehberine bağlı kalmak kaydıyla PS’ye aittir.

Projelere ilişkin ödemeler banka tarafından doğrudan PS’ye yapılır. PS, harcamaları kanıtlamak için bankaya faturaları sunmak zorundadır. Avans ödemesi/ön finansman bulunmamaktadır. Ödemeler, PS tarafından bankaya ilerleme raporları sunulmasına bağlı olarak, üç aylık dönemler itibariyle yapılır.

İzleme prosedürü nasıldır?

İzleme prosedürü nasıldır?

Bütün projeler, proje uygulamasının zaman dilimiyle, bütçeyle ve Proje Fişinde belirtilen prosedürlerle uyumlu olmasının sağlanması için izlenir.

Banka, projelerin ilerlemesine ilişkin olarak İKO’ya karşı resmi raporlama yapma sorumluluğunun yanı sıra, projelerin hem finansal hem de teknik izlemesinden de sorumludur.

PS, finansal ve teknik izleme kapsamında her üç ayda bir bankaya düzenli ilerleme raporları gönderir. Projenin tamamlanması üzerine, PS tarafından nihai proje raporunun teslimi de gerekmektedir.

Daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?

Daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?

Lütfen referans dokümanlara bakınız veya pcm@comcec.org kanalıyla iletişime geçiniz.


 • Belgeler

2016 Yılında Uygulanmakta Olan Projeler (İngilizce)

2016 Yılında Uygulanmakta Olan Projeler (İngilizce)

2015-GMBFINAN-131
İslami Finans Kurumsal Çerçevesinin Geliştirilmesi

2015-UGATRADE-163
Ticaretin Kolaylaştırılması Hizmetlerinin Sunumunun İyileştirilmesi

2015-IDNPOVER-141
İİT Üyesi Ülkelerde Yoksulluğun Azaltılması Amacıyla Yerel Girişimlerin Toplum Temelli Sürdürülebilir Geçim Kaynakları Ekseninde Geliştirilmesi

2015-GMBTOURI-144
İİT Üye Ülkelerinde El Sanatları Üreticilerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi

2015-MYSTOURI-130
İİT Üye Ülkelerinde Toplum Temelli Turizm İşgücünün Geliştirilmesine Yönelik Strateji Eğitimi

2015-TURAGRIC-164
İSEDAK Üyesi Ülkelerdeki Küçük İşletmeler/Aile Çiftçilerinin Tarımsal Kooperatiflerinin Ağ Bağlantısı, Veri Tabanı ve İnternet Sayfalarının Oluşturulması

2015-PSEAGRIC-124
Filistin, Ürdün ve Tunus’ta Silaj, Yem Blokları ve Hidrofonik Sistemler gibi Farklı Teknolojilerin Kullanılarak Küçükbaş Hayvancılıkta Üretiminin Artırılası

2015-IRNAGRIC-116
Kırsalda Yaşayan Hane Halklarının Üretim, Tedarik ve Piyasaya Erişim Konusunda Güçlendirilmesi

2015-TURTRANS-173
İİT Üyesi Ülkeler Arasındaki Ticareti Hızlandırmak için Hava Kargo Bağlantısının Ölçülmesi ve Geliştirilmesi: Hava Kargo Çoklu Modalitesi

2015 Projeleri İkinci Çağrı - İngilizce

2015 Projeleri İkinci Çağrı - İngilizce

2014-MALFINAN-006
İslami Sermaye Piyasaları Kapasite Geliştirme Programları – Malezya

2014-GAMTOURI-072
Eko turizm yoluyla Topluluk Esnekliğinin Güçlendirilmesi – Gambiya

2014-IRNPOVER-027
Yoksullukla Mücadelede Toplum Temelli Rehabilitasyon Rolü: İran, Malezya, Endonezya ve arasında Karşılaştırmalı Çalışma – İran

2014-SESRIC-016
Yoksulluk İstatistiklerinde İİT Üyesi Ülkelerin Kapasiteler Geliştirilmesi – SESRIC

2014-CHAAGRIC-031
Çad Tarım Eğitim Merkezlerine Destek Projesi – Çad

2014-INDAGRIC-076
Entegre Tarım Sistemi aracılığıyla İİT Üyesi Devletlerde Küçük ve Orta Ölçekli Çiftçilerin Gelirlerinin Artırılması – Endonezya

2014-GAMTRADE-030
Gambiya Standartları Bürosu İİT/SMIIC Helal Standartları Konusunda Kurumsal Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme – Gambiya

2014-QATTRADE-055
İİT Bölgesindeki KOBİ’ler ve Girişimciler için Finansmana Erişim; Fırsatlar ve Zorluklar – Katar

2014-GAMFINAN-061
Finansal Okuryazarlığın Geliştirilmesi ve İslami Finansal Araçlar Konusunda Kapasite Oluşturma – Gambiya

2014-TURTRANS-045
İİT Ülkeleri Arasında PMPI’nin (Yolcu Hareket Performans Endeksi) Ölçme ve Kıyaslaması – Türkiye

2014-SURAGRIC-009
Sera Sebzelerinde İyi Tarım Uygulamaları; Tropikal İklim Bölgeleri için İlkeler – Surinam

2014-TURAGRIC-065
İSEDAK Üyesi Ülkeler Arasındaki Küçük İşletmecilerin/Aile Çiftçinin Tarımsal Kooperatiflerin İnternet Sayfaları, Veri tabanı ve Ağ Bağlantısının Oluşturulması. – Türkiye

2014-CAMPOVER-043
Bitki Sağlığı Uygulamalarının İyileştirilmesi Yoluyla Kamerun, Nijerya ve Benin’de Kahve ve Kakaonun Küçük Ölçekli Üreticilerinin Verimlilik Kapasitelerinin Oluşturulması – Kamerun

2014-SURPOVER-073
İSEDAK Üye Devletlerde SSN için Yönetim Bilgi Sisteminin Tasarımı ve Uygulanması – Surinam

2014 Projeleri (İngilizce)

2014 Projeleri (İngilizce)

 • 2013-AFGTRAD-0107
  • İSEDAK Üyesi Asya Ülkelerindeki Ticaret Kurumlarının Kapasitelilerinin Geliştirilmesi
 • 2013-AZETOURI-043
  • Ortak Kültürel Miras Şehirleri
 • 2013-CAMFINAN-036
  • Batı ve Orta Afrika Ülkelerinde Elektronik Ödeme Sistemlerindeki Zorluklar Üzerine Çalıştay
 • 2013-ICDT-054
  • İslam İşbirliği Teşkilatı Örgütü Üye Devletleri Arasında Ar-Ge Çalışmalarında Yenliklerin ve Patentlerin Arttırılması ve Ticarileştirilmesi Ulusal ve Bölgesel Yaklaşımlar Uluslararası Semineri
  • ICDT sunumu için tıklayınız
 • 2013-INDTRAD-088
  • Sınırların Olmadığı Çağda KOBİ’ler, Küresel Değer Zincirinde Fırsatların Değiştirilmesi
  • Endonezya sunumu için tıklayınız.
 • 2013-PAKAGRIC-0104
  • Atık Su Yönetimi konusunda İİT Ülkeleri arasında Kapasite Geliştirme Programı için Pakistan Biyoremediasyon Modeli
  • Pakistan sunumu için tıklayınız.
 • 2013-SESRIC-028
  • Yoksulluk İstatistiklerinde İİT Üyesi Ülkelerin Ulusal Kapasiteler Geliştirilmesi
 • 2013-SESRIC-0111
  • İSEDAK Akdeniz ve Körfez Bölgesi’nde Turizm Sektöründe İstatistiksel Kapasitenin Geliştirilmesi
  • SESRIC sunumu için tıklayınız