Mali işbirliği çok sayıda fayda sağlamakla birlikte yönetişim, risk yönetimi ve iletişim gibi zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, güçlü koordinasyon ve ortak çaba gerektiren uluslararası işbirliği platformlarının önemi giderek artmaktadır. Bu çerçevede, İSEDAK kapsamında mali işbirliğinin geliştirilmesi fikrinin geçmişi, ilk toplantılara kadar uzanmaktadır. Bu alandaki işbirliği çabaları son yıllarda yoğunlaştırılmış ve kapsamlı hale getirilmiştir. İSEDAK Stratejisi, finansı İSEDAK’ın işbirliği alanlarından biri olarak tanımlamıştır.

Mali işbirliğinin derinleştirilmesi, Ana Stratejinin stratejik bir hedefi olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, elde edilen veriler olarak düzenleyici ve denetleyici işbirliği, sermaye akışları, finansal piyasaların görünürlüğü ve eğitim ve araştırma & geliştirme faaliyetleri ve istatistikler öngörülmektedir. İSEDAK Stratejisi, hedefleri ve beklenen sonuçları doğrultusunda, Çalışma Grupları ve İSEDAK Proje Finansmanı gibi iyi tanımlanmış operasyonel araçlar sağlamaktadır.

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu, bilgi üretmek, deneyimleri ve en iyi uygulamaları paylaşmak, ortak bir anlayış ve birbirine yakın politikalar geliştirmek amacıyla Üye Ülkelerden ilgili uzmanları düzenli olarak bir araya getirmektedir. Çalışma Grubu bugüne kadar 20 toplantı gerçekleştirmiştir. İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu toplantıları hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Ayrıca, İİT Borsalar Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu ve İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu olmak üzere bu alanda ortaya konan çabaları desteklemek üzere çalışan üç forum bulunmaktadır.

İİT BORSALARI FORUMU

İSEDAK, 2005 yılında Üye Devletlerin Borsaları arasında işbirliğini başlatmış ve bu bağlamda “İİT Üye Devletleri Borsalar Forumu” kurulmuştur. Forum, piyasa işlemlerini düzenleyen kural ve yönetmeliklerin uyumlu hale getirilmesi yanı sıra İİT Üyesi Ülkelerin borsaları ve ilgili kurumlar için iletişim kanallarının oluşturulmasına odaklanmaktadır.

Forum, Üye Ülkelerin Menkul Kıymetler Borsalarına, piyasa işlemlerini düzenleyen kural ve yönetmeliklerin uyumlu hale getirilmesi ve İİT Üye Ülkelerine akan uluslararası portföy yatırımlarının miktarının artırılması konusunda deneyim ve bilgilerini paylaşmaları için düzenli bir işbirliği platformu sağlamaktadır.

Forum bugüne kadar on yedi kez toplanmış ve bugüne kadar Üye Devletlerin Borsaları arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinde kayda değer bir ilerleme sağlamıştır.

S&P İİT/İSEDAK Endeksi Fonu ile ilgili çalışmalarını tamamlamıştır. İstanbul’da 22 Haziran 2012 tarihinde lansmanı yapılan Endeks, yatırımcılara, belirli uygunluk kriterlerine ve ülke sınırlamalarına tabi olarak, 19 İİT Üye Devletinden halka açıklık oranına göre düzeltilmiş piyasa değerine sahip en büyük 50 şirketin performansını ölçen Şeriata uygun bir karşılaştırma ölçütü sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bir sonraki adım olarak, İSEDAK Bakanlar Oturumlarının ilgili kararları doğrultusunda, Endekse dayalı önemli bir finansal ürün olan “Fon” geliştirilmiş ve 2021 yılında ihraç edilmiştir. Fon, yatırımcıların İİT sermaye piyasalarındaki yatırımları geliştirmek amacıyla tek bir ürüne yatırım yapmalarını sağlamayı amaçlamakta ve yatırımcılara geniş çeşitlilik, profesyonel yönetim ve şeffaflık sağlamaktadır. Fon, 2 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem görmeye başlamış ve uluslararası yatırımcıların da erişimine açılmıştır.

Forumun On Yedinci Toplantısı 31 Ekim 2023 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilmiştir.

Forumun faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oicexchanges.org adresinden ulaşılabilir.

İSEDAK SERMAYE PİYASASI DÜZENLEYİCİLERİ FORUMU

Üye Devletlerin sermaye piyasası düzenleyici kurumları için bir işbirliği mekanizması geliştirilmesi çağrısında bulunan İSEDAK’ın 25. ve 26. Toplantıları ilgili kararları doğrultusunda, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu 2011 yılında kurulmuştur.

Forum’un Pazar Geliştirme, Kapasite Geliştirme, İslami Finans, Finansal Okuryazarlık alanlarında dört Görev Gücü bulunmaktadır. Bu Görev Güçlerinin temel amacı, İİT Üye Devletleri arasında hem küresel hem de bölgesel düzeyde deneyim ve bilgi alışverişini hızlandırmak ve pazarlarının gelişimine yardımcı olmaktır.

Forum, İİT Üye Devletleri arasında daha uyumlu politika ve düzenlemelere ulaşılması, piyasa gelişiminin desteklenmesi ve düzenleyici kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenleyici ve yasal altyapıda koordinasyon ve işbirliğinin artırılmasını hedeflemektedir.

Forum kapsamında GEFAS Platformu (Gayrimenkule Dayalı ve Gelişmekte Olan Finansal Araçlar Bilgi Sistemi) oluşturulmuş ve 16 Eylül 2022 tarihinde faaliyete geçmiştir (https://gefas.gov.tr/). GEFAS, Borsa İstanbul’da işlem gören Kira Sertifikaları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Payları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına ilişkin ürün, ihraççı ve performans bilgilerine erişimi kolaylaştırarak sermaye piyasalarında şeffaflığı ve etkinliği artırmayı amaçlamaktadır. Hâlihazırda 13 İİT Üyesi Ülkeyi kapsamaktadır: Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Maldivler, Fas, Pakistan, Filistin, Katar ve Suudi Arabistan Borsaları.

Forum bugüne kadar on iki toplantı gerçekleştirmiştir. Forumun On İkinci Toplantısı 7 Kasım 2023 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilmiştir.

Forumun faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.comceccmr.org/ adresinden ulaşılabilir.

İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu

İİT Üye Ülkeleri Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 16. Toplantısı 23-25 Eylül 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. İİT Üyesi Ülkelerin Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 16. Toplantısı’nda, İİT Üyesi Ülkelerin Merkez Bankaları, faaliyetlerini “İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu” olarak sürdürme kararı aldı. 34. İSEDAK Toplantısı, söz konusu toplantının tebliğini ve “İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu “nun kurulmasına ilişkin kararı kayda almıştır.

Bu çerçevede Forum bugüne kadar beş toplantı gerçekleştirmiş olup son toplantı 24-25 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Bu toplantılarda katılımcılar, üye ülkeler arasında işbirliğinin nasıl daha ileri götürülebileceğine dair yol haritası ve yöntemleri tartıştılar.

Forumun faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://comceccentralbanks.org/ adresinden ulaşılabilir.