Gelişmekte olan ülkelerin çoğu, yoksulluğun azaltılması anlamında son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmesine rağmen, yoksulluk oranları hala önemli sayıda ülke için yüksek olmaya devam etmektedir. Yoksulluk, İİT üye ülkelerinin önemli bir kısmı için de temel sorunlardan biridir. En Az Gelişmiş 48 ülkeden 21’i, İİT üyesidir. Ayrıca İİT nüfusunun dörtte biri, günde 1,90 ABD Doları sınırının altında bir parayla geçinmektedir.

Yoksulluğun azaltılması, İSEDAK’ın daimi gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu konu, ayrıca İSEDAK Stratejisi’nde işbirliği alanlarından biri olarak belirlenmiştir. Yoksulluğun azaltılması ile ilgili işbirliklerinin stratejik hedefi, “Üye Ülkelerde aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması” olarak belirlenmiştir. Strateji’nin yoksulluğun azaltılması ile ilgili bölümünde Yardımların Etkililiği, Yoksulların Üretim Kapasitesi, Finansal Kaynakların Etkin Kullanımı ve Yoksulluğun İzlenmesi çıktı alanları olarak belirlenmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu, Stratejinin ilgili bölümlerinden beklenen çıktılar ve Çalışma Grubu üyelerine dağıtılan anket soruları aracılığıyla seçilen belli konulara her toplantıda yer vermektedir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, her bir toplantı ile ilgili araştırma raporu hazırlamakta olup bu raporları, toplantı öncesinde katılımcılarla paylaşmaktadır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İİT Üye Devletleri’nin yanı sıra tüm dünyada sektörün genel durumu ile ilgili bilgi vermek amacıyla, söz konusu toplantılara yoksulluk ile ilgili sektörel görünüm raporları sunmaktadır. Çalışma Grubu Toplantılarına katılan uzmanlar, başarı hikayeleri ve karşılaşılan önemli sorunlar dahil olmak üzere ülkelerinde yaşadıkları deneyimleri paylaşma fırsatı yakalamaktadır. CCO tarafından her toplantı sonrası, yapılan sunumların ve politika tartışmalarının özetlerini içeren tutanaklar hazırlanmaktadır. İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu toplantıları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bunun yanı sıra Kalkınma İçin İslam Dayanışma Fonu (ISFD) Afrika İçin Özel Kalkınma Programı (SPDA),  ve İİT Üye Ülkeleri İçin Mesleki Eğitim ve Öğretim Programı (İİT‐VET) çerçevesinde yoksulluğun azaltılması alanında işbirliği çalışmaları yürütülmektedir.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler):

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) gerçekleştirilmesi yoluyla Binyıl Kalkınma Gündeminden bir geçişi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDG) yoksul ülkelerin zorluklarına odaklanmıştı; ancak, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, kalkınma düzeyinden bağımsız olarak tüm ülkeleri ilgilendiren daha kapsamlı bir kalkınma gündemidir.

Binyıl Kalkınma Hedeflerinin kabulünden bu yana dünya çapında büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte, yoksulluğun ortadan kaldırılması, sürdürülebilir kalkınma için en büyük küresel zorluklardan biri olmaya devam etmekte ve “Her türlü yoksulluğun her yerde sona erdirilmesi” Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG)’nin birinci sırasını teşkil etmektedir.

Konunun önemine binaen, Kasım 2014’te gerçekleştirilen 30. İSEDAK Bakanlar Oturumu, İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO)’nden SKH’ler ve 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ile ilgili İİT perspektifini yansıtan ortak bir çalışma yapmasını talep etmiştir. Bu doğrultuda, İKO ve İKB, “2015 sonrası Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasında Kritik Başarı Faktörleri: İİT Ülkelerindeki Mevcut Durum ve Beklentiler” başlıklı bir çalışma hazırlamış ve bu çalışma 31. İSEDAK Bakanlar Oturumu tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ayrıca, Üye Ülkelerin ilgili Bakanları, 31. İSEDAK Toplantısı Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu sırasında “2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve İslam Ümmetinin Kalkınma Sorunları: Temel Hizmetlerin Sunumunun İyileştirilmesi” konusunda görüş alışverişinde bulunmuştur. İlaveten, SKH’lerin farklı boyutları ile ilgili bir dizi özel oturumlar aşağıdaki temalarla organize edilmiştir:

  • SKH’lerin Uygulanması ve 2015 sonrası Kalkınma Gündemi: Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı
  • SKH’lerin ve 2015 Sonras Kalkınma Gündeminin İzlenmesi için Veri Açığının Kapatılması
  • Sürdürülebilir Kalkınma için İşbirliği ve Ortaklık: STK’ların ve Özel Sektörün Katılımı

Ayrıca, 32. İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısının ilgili kararı uyarınca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İKB Grubu ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile istişare içinde, SKH’lerin, alt hedefleri de dâhil olmak üzere, üye ülkelerde gerçekleştirilmesi için ilgili İİT kurumlarının olası rolleri ve katkıları hakkında bir rapor hazırlamıştır. 32. İSEDAK Oturumu bu raporu memnuniyetle karşılamış ve İSEDAK Koordinasyon Ofisinden Üye Ülkelerde SDG’lerin uygulanmasıyla ilgili İİT kurumlarının faaliyetleri derlemesini ve bir sonraki İSEDAK Oturumuna bir rapor sunmasını talep etmiştir. Bu doğrultuda, SKH’lerin üye ülkelerde başarılması için İİT kuruluşları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin liste halinde derlendiği bir rapor hazırlanmış ve 33. İSEDAK Oturumuna sunulmuştur. Bu rapor memnuniyetle karşılanmış ve bir sonraki İSEDAK Oturumuna aynı kapsamda bir rapor sunulması kararlaştırılmıştır.

Son olarak SESRIC, “İİT Üyesi Ülkelerin SDG Öncelikleri ile ilgili Eğilim Anketi” başlıklı anketin sonuçlarını 33. İSEDAK Oturumunda sunmuştur. 33. İSEDAK Oturumu, henüz tamamlamamış ülkeleri bu ankete ilişkin cevaplarını iletmeye davet etmiş ve SESRIC’ten anketin sonuçlarını 34. İSEDAK İzleme Komitesi ve 34. İSEDAK Oturumuna sunmasını talep etmiştir.