21st Meeting of the COMCEC Trade Working Group

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu’nun “İİT Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Kapasitelerinin Geliştirilmesi” temalı 21. Toplantısı 16-17 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 23 üye ülkenin temsilcileri ile İİT  Genel Sekreterliği, SESRIC, SMIIC, ICDT, IsDB ve UNCTAD temsilcileri de toplantıda yer almıştır.

Üye Devletlerin temsilcileri, e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda ayrıca, söz konusu tema hakkında hazırlanan araştırma raporunun yanı sıra vaka incelemesi yapılan ülkeler detaylıca ele alınmış ve katılımcılar 39. İSEDAK Bakanlar Oturumuna sunulacak politika önerilerini tartışmışlardır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz:

The 21st Meeting Of The COMCEC Tourism WG

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 21. Toplantısı 16-17 Ekim 2023 tarihlerinde “İİT Ülkelerinde Turizm Sektörünün Rekabet Edebilirliği için Girişimciliğin Teşvik Edilmesi” temasıyla Ankara’da düzenlenmiştir.

Toplantıya 17 Üye Devletin temsilcileri katılmıştır. Toplantıya İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICCIA (İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası) ve SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi) temsilcileri de katılmıştır.

Üye Devletlerin Temsilcileri kendi ülkelerindeki girişimcilikle ilgili deneyimlerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Katılımcılar yukarıda bahsi geçen tema üzerinde müzakere etmiş ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Ülkelerinde Turizm Sektörünün Rekabet Edebilirliği için Girişimciliğin Teşvik Edilmesi” başlıklı çalışmayı değerlendirmişlerdir.

Söz konusu tema ile ilgili hazırlanan araştırma raporunun yanı sıra vaka çalışmalarının yapıldığı ülkeler de toplantıda detaylı olarak ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerileri ile ilgili çalışma kapsamında ortaya çıkan bulgularla birlikte konuya ilişkin politika önerileri oluşturuldu.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz:

21st Meeting of the COMCEC Agriculture Working Group

İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 21. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Gıda Güvensizliğiyle Mücadelede Tarımsal Girdilerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” temasıyla 12-13 Ekim  tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Tarım Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren üye ülke ve İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS), SESRIC  ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, gıda güvensizliği ile mücadelede tarımsal girdilerin sürdürülebilirliği hakkında deneyimlerini ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırma raporunun bulgularını da dinlemiştir.  Toplantıda, 39. İSEDAK Bakanlar Toplantısı’na sunulmak üzere somut politika önerileri oluşturulmuştur.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

21st Meeting of the COMCEC Transport And Communications WG

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 21. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi” temasıyla 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Üye Devletlerin temsilcilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri de katıldı.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki ulaştırma altyapılarının çevresel etkilerine ilişkin deneyimlerini paylaşmışlardır. Ayrıca, İİT Üye Ülkelerinde ulaştırma altyapılarının çevresel etkilerinin, başarı faktörlerinin ve karşılaşılan zorlukların nasıl değerlendirileceğine ilişkin küresel en iyi uygulamaları müzakere etmişlerdir. Toplantıda ağırlıklı olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından ve İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel görünüm raporu çerçevesinde yürütülen “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi” başlıklı Rehberin ana bulguları ele alınmıştır. Katılımcılar, toplantının ana çıktısı olarak İSEDAK Bakanlar Oturumuna sunulmak üzere bazı önemli politika tavsiyelerinde bulunmuşlardır.

Toplantıya ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip ediniz:

Kobi Programi

“İSEDAK KOBİ Programı hazırlıkları kapsamında, İİT üyesi ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla 11 Ekim 2023 tarihinde çevrimiçi düzenlenen toplantıda, İİT coğrafyasındaki KOBİ’lerin mevcut durumu, yaşadıkları temel zorluklar ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alınmıştır. Bu kapsamda, üye ülkelere yönelik düzenlenen anketin sonuçları değerlendirilmiş ve hazırlanan taslak program üye ülkelerle istişare edilmiş, görüş ve önerileri alınmıştır.”

20th Meeting Of The COMCEC Financial Cooperation WG

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu’nun “Dijital Para Birimleri Açısından Merkez Bankaları Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi” temalı 20. Toplantısı 9-10 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya 14 üye ülkenin temsilcileri katıldı. Toplantıda SESRIC, SMIIC, IsDB,  ADFIMI, İİT Borsalar Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu temsilcileri de toplantıda yer almıştır.

Üye Devletlerin Merkez Bankalarının ve ilgili diğer kuruluşlarının temsilcileri, Dijital Para Birimleri açısından işbirliğinin geliştirilmesine yönelik deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda ayrıca, bahsi geçen hakkında hazırlanan araştırma raporunun yanı sıra vaka incelemesi yapılan ülkeler detaylıca ele alınmış ve katılımcılar 39. İSEDAK Bakanlar Oturumuna sunulacak politika önerilerini tartışmışlardır.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

21st Meeting of the COMCEC Poverty Alleviation WG

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 21. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Genç İşsizliğini Azaltmaya Yönelik Etkili Mesleki Eğitim ve Öğretim Stratejileri” temasıyla 9-10 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 12 üye ülke ve İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslam Ülkeleri için İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kurumların temsilcileri, İİT üyesi ülkelerdeki genç işsizliği sorunu hakkında deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmış ve genç işsizliğinin azaltılmasına katkıda bulunabilecek mesleki eğitim programlarının nasıl geliştirilebileceğini tartışmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmış olan araştırma raporunun bulgularını da dinlemiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

COMCEC Focal Points Meeting

19-20 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen İSEDAK Odak Noktaları Toplantısına 37 üye ülkeden 160’ın üzerinde İSEDAK Çalışma Grubu Odak Noktası ve Ulusal Odak Noktası katılım sağlamıştır.

Toplantıda, İSEDAK Çalışma Grupları ve İSEDAK Proje Destek Programlarına ilişkin son gelişmeler odak noktaları ile paylaşılmış ve İSEDAK çatısı altında yürütülen çalışmalar odak noktaları ile istişare edilmiştir. Ayrıca, İSEDAK çalışma grubu odak noktaları Mali İşbirliği, Tarım, Turizm, Ticaret, Yoksulluğun Önlenmesi, Ulaştırma ve İletişim gibi farklı sektörler bazında bir araya gelerek önümüzdeki döneme ilişkin yapılacak çalışmaları ve 2024–2026 dönemi için çalışma grubu temaları ile araştırma konularını ele almıştır.

İSEDAK ile ilgili çalışmaların odak noktaları tarafından ulusal düzeyde etkin koordinasyonun önemi ve buna ilişkin ülke deneyimleri ile iyi uygulamalar toplantıda üzerinde durulan konular arasında yer almıştır. Bununla birlikte, İSEDAK’ın bayrak projeleri olan TPS-OIC, İİT Tahkim Merkezi ve İİT/İSEDAK Uluslararası Yatırım Fonu gibi projelerdeki ilerlemelerin de ele alındığı toplantıda, odak noktalarına temsil ettikleri ülkelerin bu projelerde daha fazla katkı ve katılım sağlamalarının gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Son olarak, İSEDAK Proje Destek Programları çerçevesinde proje tekliflerinin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin temel ilke, usul ve yöntemler hakkında odak noktalarına eğitim niteliğinde bir sunum yapılmış ve önceki yıllardaki proje sahibi olan ülkelerin deneyimleri ilgili odak noktaları tarafından katılımcılara aktarılmıştır.

Sunumlar